پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ارمنستان ..... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ارمنستان
صفحه اصلی > کتاب تعرفه گمرکی 
 

 

http://armenia.tpo.ir/uploads/custom_tarrif.jpg

 

جدول نرخ های تعرفه گمرکی جمهوری ارمنستان
      (مأخذ:مرکز تجارت بین الملل-2019)

  فایل PDF جدول تعرفه های گمرکی جمهوری ارمنستان
  فایل Excel جدول تعرفه های گمرکی جمهوری ارمنستان