پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ارمنستان ..... پایگاه اختصاصی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ارمنستان
صفحه اصلی > گزارشات مطالعاتی 

   

 

 گزارشات موضوعی   

    اطلاعات کلی در خصوص معادن ارمنستان
    سیستم بانکی جمهوری ارمنستان
     
   گزارشات کالایی
  گزارش بررسی وضعیت واردات میوه و سبزیجات ارمنستان و برآورد تقاضای واردات از ایران در سال 2020
  گزارش پیشبینی اثرات شیوع کووید 19 بر اقتصاد ارمنستان
    گزارش مربوط به بازار سیمان
  گزارش فرصت ها موجود در بخش کشاورزی و دامپروری ارمنستان
  گزارش حضور ایران در بازار پوشاک و منسوجات جمهوری ارمنستان
     
     
   گزارشات آماری و تحلیلی مربوط به تجارت:
  گزارش  وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در سه ماهه اول سال 2020
  گزارش  وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در دو ماهه اول سال 2020
  گزارش  وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در ماه نخست سال 2020
  گزارش مقدماتی وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در  سال 2019
  وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در نه ماهه سال 2019
  وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در شش ماهه نخست سال 2019
  وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در سه ماهه نخست سال 2019
  تصویری از روند تجارت دوجانبه میان ایران و ارمنستان در سال 2018 میلادی